همراه داشتن کارت واکسن (دو دوز ) الزامي مي باشد ( مخصوصا ورود عراقی ها به ایران )
مخصوصا برای ورود عراقی ها به ایران !سایر اعلانات